ถูกวิธี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประหยัดและบริการที่ครบวงจร

การควบคุมและบริหารจัดการ

ควบคุม ดูแลการบริหารหมู่บ้านและอาคารพร้อมทั้งประสานงานกับทางเจ้าของโครงการและนโยบายของคณะกรรมการ ควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ตรวจสอบอาคาร และทาแผนการดำเนินงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประสานงานกับหน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน ในงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพนักงาน หัวหน้าผู้รับเหมาช่วง เพื่อสรุปปัญหาและหาวิธีแก้ไข ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

จัดทำระบบแฟ้มเอกสาร/ระบบกุญแจส่วนกลาง/ทะเบียนผู้พักอาศัย จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือการใช้อาคาร กฎระเบียบต่างๆของอาคาร เช่น การใช้แบบแบบฟอร์มควบคุมการให้บริการต่างๆ เช่น การขอสติ๊กเกอร์, การตกแต่ง การควบคุมการเข้า – ออกอาคารและอื่นๆ เป็นต้น การจัดทำแบบสอบถามประจาปีเพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี จัดทำรายงานประจำวันพนักงาน

มาตรฐานงานระบบวิศวกรรม

การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินจากการรับมอบงานระบบ ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร การจัดทำประวัติเครื่องจักร จัดทำงบประมาณซ่อมบารุงเสนอที่ประชุมกรรมการ / ที่ประชุมใหญ่ จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารประจำปีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมหนีไฟ มาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน จัดทำตารางตรวจสอบระบบต่างๆที่ติดตั้งภายในอาคารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน