ถูกวิธี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประหยัดและบริการที่ครบวงจร

การบริหารจัดการ

จัดเตรียมงบประมาณประจาปีและจัดเก็บรายรับ ควบคุมการเบิกจ่าย เช่น
จัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ค่าน้า ค่าบริการอินเตอร์เน็ท
ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง / ตามมติกรรมการ
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
จัดทำงบกระแสเงินสดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
วางแผนด้านการเงินเกี่ยวกับเงินฝาก
ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการนำเงินเข้าบัญชี และการเบิก-จ่ายเงิน
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน และประจาปี เพื่อให้ทราบสถานะการเงินตลอดเวลา
- ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ
การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ติดตามและเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
ออกหนังสือเตือนให้ชาระค่าใช้จ่าย ต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับในกรณีการชาระเงินล่าช้า และ/ หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภค

การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินจากการรับมอบงานระบบ
ระบบบารุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องจักร
การจัดทำประวัติเครื่องจักร
การจัดทำแผนงานประจา วัน เดือน และปี
จัดทำงบประมาณซ่อมบารุงเสนอที่ประชุมกรรมการ / ที่ประชุมใหญ่
จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารประจาปีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมหนีไฟ
มาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน
จัดทาตารางตรวจสอบระบบต่างๆที่ติดตั้งภายในอาคารและบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน

บริษัทฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยอาคารทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทำให้อาคารมีมูลค่าเพิ่ม

การควบคุมบุคคลภายนอก
การจัดการจราจรภายในอาคารและรอบนอก
การควบคุมการขนย้ายทรัพย์สิน เข้า - ออก
มาตรการตรวจตราและป้องปราม
มาตรการกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กำหนดขอบเขตการทำงาน
จัดทำแผนงานประจำเดือน ประจำ 3 เดือน, ประจำ 6 เดือน ประจำปี
ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน

ด้านเอกสาร
- จัดทำระบบแฟ้มเอกสาร/ระบบกุญแจส่วนกลาง/ทะเบียนผู้พักอาศัย
- จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำคู่มือการใช้อาคาร กฎระเบียบต่างๆของอาคารเช่น การใช้แบบแบบฟอร์มควบคุมการให้บริการต่างๆ เช่น การขอสติ๊กเกอร์, การตกแต่ง การควบคุมการเข้า – ออกอาคารและอื่นๆ เป็นต้น
- การจัดทำแบบสอบถามประจำปีเพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
- จัดทำรายงานประจำวันพนักงาน
ด้านประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์, ประกาศและข่าวสารต่างๆ
- การรายงานผลการดาเนินงาน กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้า-ประปา
- รายงานสถานะการเงินให้ท่านเจ้าของร่วมรับทราบ
- รายงานมติกรรมการในการบริหารจัดการอาคาร
กิจกรรมตามเทศกาล
- การจัดกิจกรรมตามเทศกาล เช่น งานทำบุญประจำปี,วันคริสต์มาส, วันปีใหม่, วันเด็กและวันสงกรานต์
- การให้บริการเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
- การจัดประชุม
- การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี /วิสามัญประจำปี
- การจัดประชุมกรรมการประจำเดือน
- ประชุมพนักงาน และบริษัทคู่สัญญา

จัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงาน (พิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน)
การจัดทารายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน และรายงานการประชุม
การจัดทากฎระเบียบและข้อบังคับ
การจัดอบรม สัมมนาให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ควบคุมผู้ให้บริการ เสนอราคาด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพ ของสินค้า
กาหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้า หรือบริการที่จะทาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสมอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ